2018-10-19

Nieodpłatne udostępnianie akcji/ udziałów spółek Skarbu Państwa osobom uprawnionym

Na mocy ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników (Dz. U. z 2017 r. poz. 1055, z późn. zm.) uprawnionym pracownikom, rolnikom lub rybakom przysługuje prawo do nieodpłatnego nabycia do 15% akcji/udziałów Skarbu Państwa w spółkach powstałych w trybie komercjalizacji przedsiębiorstw państwowych objętych przez Skarb Państwa w dniu wpisania spółki do rejestru.

 

W imieniu Skarbu Państwa akcje/udziały uprawnionym osobom udostępnia:

  • w przypadku spółek, w których procedura nieodpłatnego zbywania akcji/udziałów osobom uprawnionym została wszczęta przed dniem 1 stycznia 2017 r. akcje/udziały na rzecz osób uprawnionych zbywa podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji/udziałów w tej spółce - art. 107 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 2260);
  • w przypadku spółek, w których zbycie akcji/udziałów na zasadach ogólnych miało miejsce po dniu 1 stycznia 2017 r. akcje/udziały na rzecz osób uprawnionych zbywa minister właściwy do spraw gospodarki, którym na mocy obowiązujących przepisów jest Minister Przedsiębiorczości i Technologii - art.36 ust. 1a ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników  (Dz. U. z 2017 r. poz. 1055, z późn. zm.).

 

Kto może nabyć nieodpłatnie akcje/ udziały:

  • osoby będące w dniu wykreślenia z rejestru komercjalizowanego przedsiębiorstwa państwowego pracownikami tego przedsiębiorstwa lub osoby będące pracownikami przedsiębiorstwa państwowego w dniu zawarcia umowy rozporządzającej przedsiębiorstwem poprzez jego wniesienie do spółki;
  • osoby fizyczne, które w dniu wykreślenia komercjalizowanego przedsiębiorstwa państwowego z rejestru przedsiębiorców lub osoby fizyczne, które w dniu zawarcia umowy rozporządzającej przedsiębiorstwem poprzez jego wniesienie do spółki były stroną umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem państwowym;
  • osoby, które przepracowały co najmniej dziesięć lat w komercjalizowanym przedsiębiorstwie państwowym oraz jego poprzedniku lub przedsiębiorstwie, które zostało sprywatyzowane poprzez wniesienie do spółki oraz jego poprzedniku, a rozwiązanie stosunku pracy nastąpiło wskutek przejścia na emeryturę lub rentę albo z przyczyn niedotyczących pracowników;
  • osoby, które po przepracowaniu dziesięciu lat w przedsiębiorstwie państwowym podlegającym prywatyzacji oraz jego poprzedniku zostały przejęte przez inne zakłady pracy w trybie art. 231 Kodeksu pracy;
  • rolnicy lub rybacy prowadzący gospodarstwo rolne lub rybackie, z którego w okresie pięciu lat przed wykreśleniem przedsiębiorstwa państwowego z rejestru przedsiębiorców dostarczono bezpośrednio lub pośrednio do tego przedsiębiorstwa surowce o wartości co najmniej 100 q żyta według cen przyjmowanych do obliczania podatku rolnego w ostatnim roku przed wykreśleniem przedsiębiorstwa państwowego z rejestru przedsiębiorców.

 

Jakie warunki musi spełnić uprawniona osoba, aby nabyć nieodpłatnie akcje/ udziały od Skarbu Państwa:

  • w terminie sześciu miesięcy od dnia wpisania spółki do rejestru powinna złożyć pisemne oświadczenie o zamiarze nabycia akcji/ udziałów. Niezłożenie oświadczenia w terminie powoduje utratę prawa do nieodpłatnego nabycia akcji/ udziałów;
  • w terminie 24 miesięcy od dnia powstania prawa do nieodpłatnego nabycia akcji/udziałów (prawo powstaje po upływie trzech miesięcy od dnia zbycia akcji spółki na zasadach ogólnych) powinna zawrzeć ze Skarbem Państwa umowę nieodpłatnego nabycia akcji/udziałów. Po upływie tego terminu umowy mogą zawierać wyłącznie spadkobiercy osób uprawnionych spełniający wymagania, o których mowa w art. 38c ustawy o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników.

W tym miejscu będą publikowane bieżące komunikaty dotyczące udostępniania akcji pracowniczych. 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się